Huishoudelijk Reglement Kamphuis "Ahoy”

 

1. Omschrijving van de begrippen

Verhuurder: houder van de kampeervergunning, vertegenwoordiger van de commissie kamphuis Ahoy.

Huurder: degene die met de verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van en verblijf in het kamphuis of zomerhuis.

Kamphuis: het gebouw of gedeelte daarvan met daarbij behorende terrein.

Zomerhuis: voor de verhuur bestemde bungalow.

Geschilleninstantie: Geschillencommissie Recreatie (de verhuurder is genegen zich aan de voorwaarden van de Geschillencommissie Recreatie te onderwerpen) of de rechter.

Tarief: de vergoeding die door de kampeerder wordt betaald - in onderdelen of in samengestelde vorm - voor het gebruik van het kamphuis of zomerhuis.

Gezins/groepsleden: een gezin of een groep bestaat uit:

- 1 of meer volwassenen en degenen die deel uitmaken van hun huishouden, alsmede die bij het aangaan van de overeenkomst door de contractanten als zodanig worden aangemerkt;

- elke andere groep die buitendien als zodanig door de verhuurder wordt aangemerkt.

 

2. Overeenkomst

De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden aan de kampeerder ter beschikking:

- kamphuis / vakantiehuis

b) De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de verhuurder aan de huurder verstrekte schriftelijke informatie, folder(s) en/of andere reclamemateriaal.

 

3. Tarieven

Algemeen:

Het kamphuis en de zomerhuisjes worden verhuurd volgens een toegezonden tarieflijst. Deze tarieven kunnen per jaar aangepast worden.

Verder:

Recht van gebruik:

De overeengekomen prijs is inclusief de huur van het kamphuis. Deze voorzieningen zijn:

- gas

- koud en warm stromend water

- electra

- vuilwaterafvoer

- C.V.

- keukens

- sanitaire voorzieningen

b)De in het tarief aangeboden voorzieningen worden in redelijkheid aan de huurder en gezins- en/of groepsleden beschikbaar gesteld.

c)Indien de tarieven reeds op een zodanig vroeg tijdstip bekend worden gemaakt dat hierin nog niet alle gegevens omtrent tariefvaststelling bekend kunnen zijn, wordt het voorlopige karakter van deze tarieven vermeld. Het definitieve tarief is bekend als de huurovereenkomst wordt aangegaan, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor overheidsheffingen en tarieven.

d) In de overeenkomst is aangegeven op welk(e) tijdstip(pen) en op welke wijze de betaling van het tarief dient te geschieden.

e) Ten laste van de huurder respectievelijk de verhuurder komen de door de verhuurder respectievelijk de huurder in redelijkheid gemaakte kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale tarief niet tijdig is voldaan na sommatie, kan het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

 

4. Wijzigingen van het tarief

De verhuurder heeft het recht ten hoogste 1 keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste 1 maand voor het einde van de looptijd van de overeenkomst/het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de huurder gebracht.

Tussentijdse wijzigingen in het tarief ten gevolge van veranderingen in overheidsheffingen en -tarieven, zoals toeristenbelasting, omzetbelasting en milieuheffing mogen, na het schriftelijk ter kennis brengen van de kampeerder, worden doorgevoerd.

Verrekening van bedragen, voortvloeiend uit punt 4b, vindt plaats binnen 1 maand na de kennisgeving.

Als (een deel van) het tarief rechtmatig wordt gewijzigd, worden de schriftelijke stukken, waarin dit aan de huurder is meegedeeld, geacht deel van de overeenkomst uit te maken.

 

5. Annulering en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Als de huurder de overeenkomst annuleert binnen 3 maanden van de besproken periode, is men 50 % van de overeengekomen huurprijs verschuldigd. Als men eerder annuleert is men het betaalde voorschot schuldig.

De huurder is €40,- verschuldigd als de geannuleerde of tussentijds beëindigde overeenkomst wordt overgenomen door een voor de verhuurder redelijkerwijze aanvaardbare vervangende huurder, indien deze overname plaatsvindt gedurende de periode waarvoor de huurder reeds heeft betaald. Indien de ondernemer zelf gedurende de periode waarvoor de huurder reeds het voorschot heeft betaald een vervanger heeft gevonden, zal wel restitutie, exclusief € 75,- voor gemaakte kosten, plaatsvinden.

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer bij wanprestatie

Indien de huurder de gezins-/groepsleden, logé's of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, het reglement, de kampregels of overheidsvoorschriften niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden.

De verhuurder dient dit de huurder bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief te laten weten. In die brief moet de huurder worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de GESCHILLENINSTANTIE en op de termijn die daarbij in acht genomen moet worden.

Indien de huurder de ontbinding betwist, dient hij uiterlijk binnen 7 werkdagen het geschil voor te leggen aan de geschilleninstantie. Doet de huurder dit niet dan wordt hij geacht zich bij de opzegging te hebben neergelegd.

De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Bij betalingsachterstand, heeft verhuurder het recht een nieuwe overeenkomst te ontbinden.

De verhuurder kan slechts die personen die de overlast veroorzaakt hebben uitsluiten van verder verblijf op de kampeerplaats en met de overige gezins-/groepsleden een nieuwe overeenkomst sluiten.

 

7. Kampeerregels

Deze zijn in het huishoudelijk reglement opgenomen. Zie het gedeelte voor dagelijks gebruik.

 

8. Deugdelijkheid en veiligheid

De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodaties, behoudens situaties die het gevolg zijn van overmacht.

De huurder draagt zorg voor een deugdelijke staat van de installaties die deel uitmaken van de uitrusting en de ter beschikking gestelde voorzieningen (onder andere gas, electra etcetera).

Het is de huurder verboden om op enigerlei wijze op het terrein een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

 

9. Permanente bewoning

Permanente bewoning van het kamphuis/zomerhuis is niet toegestaan..

 

HUISHOUDELIJKE VOORSCHRIFTEN

Uitgegeven door de Commissie Kamphuis Ahoy hierna te noemen verhuurster en bestemd voor huurders van het kamphuis, voor korte of langere tijd.

 

1. De accommodatie van het kamphuis is voor max. 110 personen.

Gebouw a 66 personen gebouw b 34 personen, dependanses 2 x 7 personen

2. Afspraken die afwijken van het reglement zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgesteld. Mondelinge toezeggingen zijn slechts geldig indien en zij door verhuurster schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

3. Huurder is gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of andere huurders redelijkerwijs aanstoot kan geven.

4. Het is de huurder niet toegestaan op het terrein dieren te houden, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken.

 

Het is de huurders niet toegestaan, radiotoestellen of andere geluidproducerende apparaten zo te gebruiken dat het geluid buiten het kamphuis hoorbaar is.

Op het terrein mag alleen de menselijke stem en de oproepbel door kamphuis ahoy aangebracht gebruikt worden.

Bij overtreding van deze regels kan door de commissie of de gemeentelijke overheid overgegaan worden tot het opleggen van een boete of beëindiging van de kampactiviteiten.

 

5. Verhuurster heeft altijd het recht om het huis te inspecteren.

Tevens heeft zij het recht onderhoudswerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden te doen verrichten of tijdens onderhoud een deel van het gebouw buiten gebruik te stellen.

6. Motorvoertuigen en motorrijwielen mogen op het terrein niet harder rijden dan 10 km per uur. Onmiddellijk na het uitladen dient u de auto op het daarvoor bestemde parkeerterrein te plaatsen. Parkeren voor het gebouw is niet toegestaan.

7. Huurder is verplicht het gehuurde en de onmiddellijk omgeving in nette en ordelijke staat te houden.

Ten aanzien van afval, water, toiletten en natuur geldt het volgende:

AFVAL: De hoeveelheid afval van de gebruikers van het kamphuis groeit sterk. De kosten van het afvoeren van het afval stijgen explosief. Om aan deze problemen het hoofd te bieden zal het afval gescheiden verwerkt worden.

Er zijn bakken voor:

1. Glas (schoongemaakt)

2. Papier en karton

3. Overig

Wij verzoeken u hiermede rekening te houden.

In verband hiermede wordt u vriendelijk gevraagd geen of zo weinig mogelijk weggooi -borden, bestek en kopjes te gebruiken.

8. WATER: Het water wordt het meest verontreinigd door de schoonmaakmiddelen.

De schoonmaakmiddelen worden niet door het kamphuis beschikbaar gesteld. Agressieve middelen worden verboden!

9. TOILETTEN: Per groep moet het geplande aantal damestoiletten direct bij aankomst worden opgegeven. Per damestoilet ontvangt met één hygiëne-emmer. Deze dient men gedurende het verblijf zelf te legen in afval bak 3. Ook als men het schoonmaken niet zelf uitvoert.

Op het einde van het verblijf dienen de emmers schoon ingeleverd te worden bij de beheerder.

10. De Bossen en omliggende terreinen; Kamphuis "Ahoy" ligt op de grens van een natuurgebied en een woonwijk, tevens een waterwingebied. U wordt verzocht zorgvuldig met het natuurgebied om te gaan.

De akkers en de tuinen van de buren zijn verboden terrein. Het is verboden het terrein aan de zijde van de woningen te verlaten

De terreinen aan de zuidzijde van kamphuis Ahoy dwz de bossen en de wegen en paden, zijn defensieterreinen. Hiervoor gelden de regels die overal voor bos gelden, men mag zich slechts op de paden begeven.

 

Met de bevoegde functionarissen van defensie is overeengekomen dat er op één perceel door de gasten van het kamphuis hiervan afgeweken mag worden. Dit perceel is gelegen aan de Pannenhuisstraat tegenover de ingang van kamphuis "Ahoy". Hiervoor dient een aanvraag gedaan te worden. Deze aanvraag wordt bij iedere bevestiging meegestuurd. De aanvraag wordt gestuurd naar defensie en een copie naar de verhuurder van het kamphuis. Eén week voordat men naar kamphuis "Ahoy" wordt aan de beheerder van defensie de adjudant Kemp telefonisch medegedeeld dat men komt. Schade toegebracht aan bomen en struiken en gewassen, kunnen door de eigenaren aan u in rekening worden gebracht. Ook dieren, van mier tot schaap eerbiedigt men. Spelmateriaal moet worden opgeruimd.

11. Overlast veroorzaken In de nabijheid van kamphuis "Ahoy" is sinds enige jaren een luxe woonwijk tot stand gekomen. Om geen hinder voor de bewoners van de woonwijk te veroorzaken dient men zich strikt aan dit reglement te houden. DWZ dat er niet meer dan 45 decibel te horen mag zijn gedurende avonduren vanaf 22 uur en de daaropvolgende nacht tot 7 uur in de morgen. 45 decibel is ongeveer het geluid van een normaal gesprek. Als er binnen muziek gemaakt wordt mag dat niet te horen zijn in de nieuwe woonwijk. Dat moet met dichte deuren. Alhoewel het geluid van menselijke stemmen formeel hieronder niet vallen, stelt de commissie vast, dat iedere herrie na 22.00 uur verboden is.

12. Keukens, wasgelegenheden en toiletten moet men tijdens het verblijf nauwgezet schoonhouden. Schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen dienen chloorvrij te zijn.

13. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het terrein en de gebouwen.

14 . Een kampvuur mag niet worden gehouden. In de grote en kleine openhaard mag gestookt worden. Dit mag alleen als de brandweer of de vertegenwoordiger van defensie, geen beperking aan het maken van een open vuur heeft gesteld.

Men wordt voor schade, door brand veroorzaakt door het ontsteken van een open vuur ten alle tijde, aansprakelijk gesteld.

15. In het kamphuis is geen vergunning aanwezig voor het verkopen van alcoholhoudende dranken. Verkoop van drank is niet toegestaan.

16. Het meubilair mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Pannen en ander keukengerei mogen uitsluitend in de keuken worden gebruikt. In geen geval mogen zij voor buitenvuren worden aangewend. Het buitenmeubilair mag wel buiten het kamphuis gebruikt worden. Het is gewenst de gebouwen met zorg te gebruiken. Het vervuilen van het kamphuis met scheerschuim, brandblussers of selfs met het werpen met eieren, zal worden beboet met een boete van € 250,-- per keer.
Bij enig defect aan de lichtinstallatie, de watervoorziening etc. verzoeken wij u zich tot de kampbeheerder te wenden. Nooit mag men hieraan zelf experimenteren, daar men dan ook zelf aansprakelijk is voor eventuele stukken.

17. Dekens, kussens en lakens moeten worden meegebracht; indien men een slaapzak gebruikt, is men verplicht een hoeslaken mee te brengen, matrassen mogen niet op de grond worden gelegd. Bedden mogen niet worden verplaatst.  Door de bedden te verplaatsen kunnen de rookmelders onnodig afgaan. Dit is verboden. Groepen die bedden verplaatsen worden in de toekomst niet meer verhuurd.  Het terugplaatsen van bedden wordt in rekening gebracht. Dit is € 20,-- per bedstel.

 

18. Bij aankomst:

men komt op de afgesproken tijd; als men meer dan 2 uren te vroeg komt, ook na overleg wordt minimaal een bedrag van € 55,-- in rekening gebracht.

Een lijst van deelnemers moet in huis aanwezig zijn. Dit is een voorschrift van de brandweer.

De beheerder draagt het kamphuis over, hij stelt het aantal kamers beschikbaar wat voor het aantal personen noodzakelijk respectievelijk afgesproken is;

de beheerder draag de keuken over met voldoende keukengerei voor het opgegeven aantal personen.

19. Roken: Het is verboden binnen te roken. Op de slaapzalen zijn rookmelders aangebracht. Dit is voor de veiligheid van de gasten. Indien op de slaapzalen gerookt wordt, gaat de aanwezige rookmelder af. De rookmelders kunnen ook afgaan na gebruik van deodorant, dit moet in de wasgelegenheid gedaan worden. Het hele gebouw wordt door middel van lawaai in kennis gesteld van in één van de kamers aanwezige rook. Het lawaai houdt 12 minuten aan. Als een rookmelder verwijderd wordt en in het ongerede gaat brengen wij de kosten in rekening. 

 

20. Bij vertrek:

men verlaat het kamphuis op de afgesproken tijd, bij overschrijding hiervan worden extra kosten in rekening gebracht; Dit is een halfdagtarief van de minimumprijs.

alle schade moet worden vergoed;

alles wat kwijt is moet worden vergoed;

keuken, wasgelegenheden, slaapkamers en eetzaal behoren te worden gedweild en schoongemaakt. Zie controlelijst.

21. Iedere aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van verhuurder voor al hetgeen zich van of vanwege de huurder op het terrein bevindt, is uitgesloten, behoudens eventuele opzet of grove schuld van verhuurder.

22. Verhuurder en/of de met toezicht op nakoming van de reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd, als dan niet na voorafgaande waarschuwing, degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt, van het terrein te verwijderen en verdere toegang te ontzeggen.

23. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem/haar of de hem/haar bezoekende personen, aan eigendommen van verhuurster of derden op het terrein veroorzaakt. Hetgeen huurder als vergoeding aan de verhuurster wegens schadevergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe strekkende eenvoudige aanschrijving van de administratie van verhuurster over te maken. Over de berekende vergoeding wordt niet gecorrespondeerd.

24. De huurovereenkomst wordt als definitief beschouwd zodra de door kamphuis "Ahoy" toegezonden  huurbevestiging is getekend en opgestuurd aan commissie kamphuis "Ahoy" Saxenoord 19 3079 LS Rotterdam en het opgegeven voorschot is gestort op de girorek. NL 74 INGB 0000 641895 t.n.v. penningmeester kamphuis "Ahoy” te Oosterhout, p/a Saxenoord 19, 3079 LS ROTTERDAM.

25. Een huurovereenkomst is pas geldig als de commissie de huurder een bevestiging heeft toegezonden. Een optie is maximaal 2 weken te vragen. Een optie is alleen geldig als de commissie deze bevestigd heeft.

(Zie ook het algemeen reglement)

26. Gebruik terrein:

Gelieve de aan u toevertrouwde bossen en terreinen zeer zorgvuldig te beheren; voorkom graven in de bossen, de wortels van de bomen kunnen hierdoor ernstig beschadigd worden; neem ook de jonge planten in acht, ze worden nogal eens uit de grond getrokken voor de bouw van hutten etc.

Wees zuinig op het groen!

 

 

Bekijk hier de beschikbaarheid
van onze accomodaties

 

  2023    2024